siber güvenlik

2019 MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

07-05-2019

T.C.

BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEKİLLİ BELEDİYE MECLİSİNİN 07/05/2019 TARİHİNDE  SAAT:14:00’DE YAPILAN 2019 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

Karar

No:

25-Gündemin 1 inci maddesinde 2018 Mali yılı Kesin ve İdare hesaplarının tetkiki ve kabulü işi olduğundan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak 12.04.2019 tarihinde Başkanlık Makamına sunulan ve Başkanlık Makamınca da incelenerek 16.04.2019 tarihinde belediye encümenine havale edilen 2018 Mali yılı İdare ve Kesin Hesaplarının ve eklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64 üncü maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesine göre yapılan incelenmesi sonucunda 2018 yılının tamamını gösteren hesap ve işlemlere ait kayıtların tamamı yönetim dönemi hesabı cetvellerine aktarılmış, Kesin mizana geçirildiği, 2018 Mali yılı itibariyle hesapların denk ve doğru olduğu görülmüştür. Bu hususta söz isteyen olup olmadığını sorulup söz isteyen bulunmadığından, Meclis Üyesi Mustafa ERDOĞAN, Kamil ÜNSAL, Etem SÜZEK, Sezai BAYTOSUN, Gökhan GÜLEÇYÜZ, Naciye ÖZDİREK, İsmail KARAPINAR, Nail ÇETİN, Hasan Hüseyin ORHAN ve Başkan Mustafa ÇOBAN’ın evet demesiyle oy birliği ile kabul olundu.

26-Gündemin 2 nci maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı ücretinin belirlenmesi işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından; Belediyemiz Başkan Yardımcılığına Meclis Üyesi Mustafa ERDOĞAN görevlendirildiğinden, Norm Kadro sayısına bağlı kalmaksızın Belediye Başkanı zorunlu gördüğü takdirde nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir belediye meclis üyesini Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilendirilir hükmü bulunduğundan Belediye Başkan Yardımcısına Belediye Başkanı Ödeneğinin 2/3’nün aylık olarak ödenmesi oy çokluğu ile kabul olundu.

27-Gündemin 3 üncü maddesinde Denetim Komisyonuna Gizli oyla (1) adet üye seçilmesi işi olduğundan; Denetim Komisyonu üyesi Mustafa ERDOĞAN Belediye Başkan yardımcısı olarak görevlendirildiğinden ve Denetim komisyonunda görev alamayacağından yerine seçilecek olan Gizli oyla Denetim komisyonu (1) üye  için mevcut üyelere mühürlü beyaz oy pusulaları dağıtıldı. 1 inci oyalamada Meclis üyeleri Etem SÜZEK ve Naciye ÖZDİREK (5)’er oy aldıkları ve eşitlik olduğu,2 nci oylamada da Meclis üyesi Etem SÜZEK ve Naciye ÖZDİREK’in yine (5)’er oy aldıklarından ve her iki oylamada da eşitlik olduğundan, yapılan kura çekiminde Denetim Komisyonuna Etem SÜZEK’in 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25 inci maddesi gereğince Denetim Komisyonu üyesi Mustafa ERDOĞAN’ın yerine seçildiği Başkan tarafından yüksek sesle meclis üyelerine bildirildi.

28-Gündemin 4 üncü maddesinde Belediye Başkanına yetki devri verilmesi işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından; Belediyemizin Sulh, davayı kabul, davadan feragat, ibraname düzenleme, sözleşme yapma, taşınmaz alım satım ihale düzenleme, bağış, borçlanma yapma vb. hususlarında belediye meclisince belediye başkanı Mustafa ÇOBAN’a yetki devri verilmesi oy birliği ile kabul olundu.

29-Gündemin 5 inci maddesinde İç Anadolu Belediyeler Birliğine 1 Asil 1 Yedek üye seçilmesi işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından; İç Anadolu Belediyeler Birliği ana tüzüğünün 34 üncü maddesine göre birlik organlarının oluşturulması için Belediye Başkanı birliğin doğal üyesi olduğundan, İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunmasına ve Birlikte görev yapmak üzere Meclis üyesi Kamil ÜNSAL’ın Asil, Meclis üyesi Sezai BAYTOSUN’un Yedek üye olarak görev yapmalarına ve kararın bir suretinin İç Anadolu Belediyeler Birliğine gönderilmesi başkan tarafından oya sunularak oy birliği ile kabul olundu.

30-Gündemin 6 ncı maddesinde Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine 1 Asil 1 Yedek üye seçilmesi işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından belediyemiz bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle üyesi olduğumuz Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine üye seçimi yapılmamasına ve birlik üyeliğinin sona erdirilmesi kararının Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine gönderilmesi oy birliği ile kabul olundu.

31-Gündemin 6 incı maddesinde ilçemiz Kutlubey Mahallesinde bulunan 121 ada 353 parselde mevcut 1551,01 m2 yüzölçümlü Su deposu ve arsa vasıflı taşınmazın devir işlemi olduğundan adı geçen taşınmazın belediyemiz adına devir tescil işlemlerinin yapılmasına ve 6360 sayılı yasa kapsamında Bekilli Belediyesi adına tapu tescili oluşan Kutlubey Mahallesi 121 ada 353 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan su deposu ve arsa vasıflı taşınmaz 5393 sayılı kanunun 75 inci maddesinin (d) bendine göre DESKİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devir edilmesine ve Tapu Müdürlüğündeki işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

32-Gündemin 8 inci maddesinde İlçemize bağlı Medele Spora nakdi yardım yapılması işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından; 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesi değişikliğine göre Mahalli Müşterek nitelikte olmak şartıyla, gerektiğinde, Sporu teşvik etmek, amatör spor faaliyetlerinin desteklenmesi ve gençlerimize sporu sevdirmek ve yaptırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla 2019 yılı Mayıs ayından başlayarak 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar İlçemiz Mahallesi olan Medele Spor Kulubüne belediyemiz bütçesinden her ay 500,00.-TL nakdi yardım yapılması ve bu hususta protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa ÇOBAN’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul olundu.

33-Gündemin 9 uncu maddesinde Belediyemiz bünyesinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis, Veteriner Hekim ve Tekniker çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesine göre ve belediyemiz norm kadroya uygun olarak Belediyemiz bünyesinde Tam zamanlı sözleşmeli Mühendis, Veteriner Hekim ve Tekniker çalıştırılmasına ve sözleşme bedeli olarak belirlenen net ücret ve ek ödemeler toplamının verilmesine ve bu kadrolarda çalıştırılacak Tam zamanlı sözleşmeli personel ile sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa ÇOBAN’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul olundu.

34-Gündemin 10 uncu maddesinde 2019 yılı Festival tarihlerinin belirlenmesi ve masraflarının bütçeden  karşılanması işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından; İlçemizde 2019 yılı içerisinde düzenlenecek olan 18. Bekilli  Kültür, Sanat ve Üzüm Festivalinin 15-16-17-18 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılmasına ve 2019 yılı 18. Bekilli Kültür, Sanat ve Üzüm Festival kutlamalarında yapılacak masrafların (Organizatör, TV, Çekim Bedelleri, Güvenlik Koruma, Havai Fişek, Sunucu, Sanatçı Bedelleri, Ses Işık Sistemi, İaşe, Uçak Seferleri, Ulaşım vb.) gibi masrafların belediyemizin 2019  Mali yılı  bütçesinden  karşılanması oy birliği ile kabul olundu.

         Mustafa ÇOBAN                                                 İsmail KARAPINAR                                            Naciye ÖZDİREK

          Meclis Başkanı                                                         Katip Üye                                                          Katip Üye

      (Belediye Başkanı)