siber güvenlik

2019 NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

15-04-2019

T.C.

BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEKİLLİ BELEDİYE MECLİSİNİN 15/04/2019 TARİHİNDE  SAAT:14:00’DE YAPILAN 2019 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

Karar

No:

---  Bir dakikalık Saygı duruşu yapılarak akabinde İstiklal Marşı okundu.

--- Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 23.03.2019 tarihli 2018 yılına ait Denetim Komisyonu raporu okunarak meclisin bilgisine sunuldu.

--- Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci maddesi gereğince başkan tarafından meclisin en genç iki üyesi olan İsmail KARAPINAR ve Naciye ÖZDİREK geçici katip olarak davet edildi.

10-Gündemin 1 inci maddesinde Gizli oyla 1 inci ve 2 inci Meclis Başkan vekili seçilmesi işi olduğundan mevcut meclis üyelerine mühürlü beyaz oy pusulaları dağıtıldı. 1 inci ve 2 inci yapılan oylama sonucunda ve yapılan tasnif neticesinde Meclis üyesi Etem SÜZEK (5) oy, Sezai BAYTOSUN (5) oy, İsmail KARAPINAR (5) oy ve Hasan Hüseyin ORHAN (5) oy almış ve her iki oylamada da eşitlik olduğundan, yapılan kura çekiminde  1 inci Meclis Başkan vekilliğine meclis üyesi Etem SÜZEK’in, 2 inci Meclis Başkan vekilliğine meclis üyesi Sezai BAYTOSUN’un 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere seçildikleri başkan tarafından yüksek sesle meclis üyelerine bildirildi.

11-Gündemin 2 inci maddesinde Gizli oyla 2 asil 2 yedek meclis Zabıt Katibi seçilmesi işi olduğundan mevcut meclis üyelerine mühürlü beyaz oy pusulaları dağıtıldı. Yapılan tasnif neticesinde meclis üyesi İsmail KARAPINAR ve Naciye ÖZDİREK (10) oyla Meclis Zabıt Katibi Asil üyeliğine, Meclis üyeleri Sezai BAYTOSUN ve Kamil ÜNSAL (10) oyla Meclis Zabıt Katibi yedek üyeliklerine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere seçildikleri başkan tarafından yüksek sesle meclis üyelerine bildirildi.

12-Gündemin 3 ncü maddesinde Gizli oyla (2) adet Encümen üyesi seçilmesi işi olduğundan mevcut meclis üyelerine mühürlü beyaz oy pusulaları dağıtıldı. 1 inci oyalamada Meclis üyeleri Mustafa ERDOĞAN,  Kamil ÜNSAL, Nail ÇETİN ve Naciye ÖZDİREK (5) oy aldıkları ve eşitlik olduğu, 2 inci oylamada Meclis üyesi Mustafa ERDOĞAN ve Nail ÇETİN’in (10)’ar oy aldığından, Meclis üyeleri Mustafa ERDOĞAN ve Nail ÇETİN’in belediye encümen üyeliklerine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçildikleri başkan tarafından yüksek sesle meclis üyelerine bildirildi. Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33 üncü maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürünün ve Yazı İşleri Müdürünün belediye encümen tabii üyeliklerine başkan tarafından seçildikleri yüksek sesle meclis üyelerine bildirildi.

13-Gündemin 4 üncü maddesinde Gizli oyla Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi işi olduğundan mevcut meclis üyelerine mühürlü beyaz oy pusulaları dağıtıldı. Yapılan tasnif neticesinde Meclis üyeleri Sezai BAYTOSUN, Mustafa ERDOĞAN, İsmail KARAPINAR ve Gökhan GÜLEÇYÜZ’ün (10) ar oyla  5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildikleri başkan tarafından yüksek sesle meclis üyelerine bildirildi.

14-Gündemin 5 inci maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından 2019 yılında Plan ve Bütçe komisyonunda Meclis üyesi Etem SÜZEK, Kamil ÜNSAL, Nail ÇETİN ve Gökhan GÜLEÇYÜZ’ün görev yapmasını başkan teklif etti. Başka da teklifi olan olmadığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 üncü maddesi gereğince Meclis üyelerinden Etem SÜZEK, Kamil ÜNSAL, Nail ÇETİN ve Gökhan GÜLEÇYÜZ’ün Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmaları oy birliği ile kabul olundu.

15-Gündemin 6 ncı maddesinde Bayındırlık ve İmar Komisyonu kurulması işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından 2019 yılında Bayındırlık ve İmar komisyonunda Meclis üyesi Sezai BAYTOSUN, Mustafa ERDOĞAN, İsmail KARAPINAR ve Gökhan GÜLEÇYÜZ’ün görev yapmasını başkan teklif etti. Başka da teklifi olan olmadığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24 üncü maddesi gereğince Meclis üyelerinden Sezai BAYTOSUN, Mustafa ERDOĞAN, İsmail KARAPINAR ve Gökhan GÜLEÇYÜZ’ün Bayındırlık ve İmar Komisyonunda görev yapmaları oy birliği ile kabul olundu.

16-Gündemin 7 nci maddesinde 2019 Mayıs ayından itibaren meclisin her ayın ilk haftasında hangi günlerde nerede toplanacağının belirlenmesi işi olduğundan  ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 nci maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde Temmuz ayı hariç her ayın ilk Salı gününe rastlayan 07.05.2019 - 11.06.2019 - 06.08.2019 - 03.09.2019 - 01.10.2019 - 05.11.2019 - 03.12.2019 tarihlerinde Belediyemiz Toplantı ve Nikah Salonunda saat 14.00 de meclis toplantısı yapılması oy birliği ile kabul olundu.

17-Gündemin 8 inci maddesinde 2019 yılı Mayıs ayından itibaren meclisin hangi ayda tatil yapacağının belirlenmesi işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından Başkan; Meclisin 2019 yılı Mayıs ayından itibaren Temmuz ayında tatil yapmasını teklif etti. Başka da teklif eden olmadığından yapılan teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda  5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 nci maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde Temmuz ayında tatil yapması oy birliği ile kabul olundu.

18-Gündemin 9 uncu maddesinde BEKTAŞ Pazarlama Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için Belediye Başkanına yetki verilmesi işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından Belediyemiz %100 Tüzel kişiliğine ait BEKTAŞ Pazarlama Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi olarak ayni ve nakdi yardımların kabulü, Taşınmazların devri ve kabulü, ferağ işlemleri, şirket ile ilgili tüm evrakların imzalanması konusunda Şirket yetkilisi (Müdürü) olarak  Belediye Başkanı Mustafa ÇOBAN’a tam yetki verilmesi oy birliği ile kabul olundu.

19-Gündemin 10 uncu maddesinde Ege Belediyeler Birliğine 1 Asil 1 Yedek üye seçilmesi işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından Ege Belediyeler Birliği ana tüzüğünün 8. maddesine göre birlik organlarının oluşturulması için Belediye Başkanı birliğin doğal üyesi olduğundan, Ege Belediyeler Birliğinde görev yapmak üzere Meclis üyesi Mustafa ERDOĞAN’ın Asil, Meclis üyesi Sezai BAYTOSUN’un Yedek üye olarak görev yapması başkan tarafından oya sunuldu ve oy birliği ile kabul olundu.

20-Gündemin 11 inci maddesinde Akdeniz Belediyeler Birliğine 1 Asil 1 Yedek üye seçilmesi işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından belediyemiz bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle üyesi olduğumuz Akdeniz Belediyeler Birliğine üye seçimi yapılmamasına ve birlik üyeliğinin sona erdirilmesi kararının Akdeniz Belediyeler Birliğine gönderilmesi oy birliği ile kabul olundu.

21-Gündemin 12 inci maddesinde Kıyı Ege Belediyeler Birliğine 1 Asil 1 Yedek üye seçilmesi işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından belediyemiz bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle üyesi olduğumuz Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye seçimi yapılmamasına ve birlik üyeliğinin sona erdirilmesi kararının Kıyı Ege Belediyeler Birliğine gönderilmesi oy birliği ile kabul olundu.

22-Gündemin 13 üncü maddesinde Belediyemiz kamu personeline Sosyal Denge Tazminatı verilmesi işi olduğundan ve bu hususta söz isteyen bulunmadığından; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri doğrultusunda Belediyemiz kamu personeline 01.04.2019 tarihinden itibaren Sosyal Denge Tazminatı verilmesine ve Sosyal Denge Tazminatı verilmesi için Sendika ile protokol veya Sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa ÇOBAN’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul olundu. 

23-Gündemin 14 üncü maddesinde Eski Belediye Başkanının 2018 yılı bir yıllık faaliyet (çalışma) raporunun okunması ve görüşülmesi işi olduğundan 01.01.2018 tarihi ile 31.12.2018 tarihleri arasındaki Eski Belediye Başkanının bir yıllık faaliyet (çalışma) raporu okunarak gerekli açıklamalar yapıldı. Bu hususta söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından; Eski Belediye Başkanının 2018 yılı bir yıllık faaliyet(çalışma) raporu oya sunuldu. Eski Belediye Başkanının 01.01.2018 tarihi ile 31.12.2018 tarihleri arasını kapsayan bir yıllık faaliyet (çalışma) raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56 ncı maddesi gereğince oy birliği ile kabul olundu.

         Mustafa ÇOBAN                                                 İsmail KARAPINAR                                            Naciye ÖZDİREK

          Meclis Başkanı                                                         Katip Üye                                                          Katip Üye

      (Belediye Başkanı)