siber güvenlik

AKARYAKIT SATIN ALIM İHALESİ

05-01-2021
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BEKİLLİ BELEDİYESİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETİ

60000 litre Motorin ve 950 litre 95 oktan kurşunsuz benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/747475
1-İdarenin
a) Adresi:Yeni Mah. Çarşı Cad. 1 20930 Bekilli/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası:5354682465 - 2587912087
c) Elektronik Posta Adresi:belediye@bekilli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:
60.000 litre motorin ile 950 litre 95 oktan kurşunsuz benzin alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Bekilli İlçe merkezinde belediye araçlarının akaryakıt depolarına.
c) Teslim tarihleri:01/02/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arası mal alınır her ayın sonunda alınan mal faturalandırılır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Bekilli Büyükşehir İlçe belediyesi Destek Hiz. Müdürlüğü odası.
b) Tarihi ve saati:18.01.2021 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belge.

2-İstekli " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.

3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesi.

4-İstekli bağlı olduğu ilgili Belediye Başkanlığı tarafından alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı belgesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bekilli Büyükşehir İlçe belediyesi Destek Hiz. Müdürlüğü odası. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.